Νόμος 4823/2021 – Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.

Βάσει της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), που ιδρύθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), μετονομάζονται σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και

Το νέο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων για όλα τα Απολυτήρια, Πτυχία, Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά

Οι Τύποι Προσόντων αντιπροσωπεύουν ομάδες/κατηγορίες τίτλων που έχουν κοινά χαρακτηριστικά, αλλά είναι διαφορετικές μεταξύ τους Καθορίστηκαν από τον ΕΟΠΠΕΠ τα οκτώ επίπεδα του νέου Εθνικού Πλαισίου Προσόντων από τη Πρωτοβάθμια έως την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, μετά  την ψήφιση σχετικών διατάξεων στη

Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ.

  ΑΠΟΦΑΣΗ – Αριθμ. 211076/ΓΔ4 Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους