ΑΠΟΦΑΣΗ – Αριθμ. 211076/ΓΔ4
Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας
των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)
και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους
Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ.