Έντυπα εγγράφων Παράλληλης Στήριξης – Συνεκπαίδευσης

Ο/Η εκπαιδευτικός της Παράλληλης Στήριξης – Συνεκπαίδευσης οφείλει να συντάσσει έκθεση αξιολόγησης στο τέλος της σχολικής χρονιάς, η οποία θα αποστέλλεται στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με ευθύνη της Διεύθυνσης του σχολείου, για τον φάκελο του/της μαθητή/τριας. Το έγγραφο αυτό φέρει υποχρεωτικά το λογότυπο του ΕΣΠΑ.
(Η έκθεση αυτή είναι απαραίτητη όταν γίνεται αίτημα ανανέωσης της Π.Σ. – Συνεκπαίδευσης)

Παράλληλη Στήριξη – Συνεκπαίδευση